G20 May Only Be a Talk Shop, But at Least There Will Be Dialogue Between World Leaders

·sµØªÀ·Ó¤ù¡A¤ÚÍù®q¡]¦L«×¥§¦è¨È¡^¡A2022¦~11¤ë14¤é ²ßªñ¥­¦P¬ü°êÁ`²Î«ôµnÁ|¦æ·|±à ·í¦a®É¶¡11¤ë14¤é¡A°ê®a¥D®u²ßªñ¥­¦b¦L«×¥§¦è¨È¤ÚÍù®q¦P¬ü°êÁ`²Î«ôµnÁ|¦æ·|±à¡C ·sµØªÀ°OªÌ §õ¾Ç¤¯ Äá